Kandidatenlijst

1. Johan Huber

Johan Huber is bioloog/ecoloog; hij schreef een standaardwerk over hazen: ‘Heer Lampe, de Europese haas in Nederland’. Hij zit al vijftien jaar in het bestuur van het waterschap; eerst als individueel gekozen hoofdingeland in de Brielsche Dijkring en sinds de intrede van de politiek in 2009 in het fusiewaterschap Hollandse Delta als fractievoorzitter van de politiek onafhankelijke ‘Waterschapspartij Hollandse Delta Natuurlijk’.

Na een loopbaan in het middelbaar onderwijs houdt hij zich, naast zijn werkzaamheden voor het Waterschap, bezig met het schrijven van tijdschriftartikelen en het redacteurschap van een Flora- en faunawet-uitgave van SDU-uitgevers.

In verband met zijn belangstelling voor genealogisch (stamboom)onderzoek maakt hij deel uit van het bestuur van een genealogische vereniging en de redactie van een genealogisch tijdschrift. Zie: http://home.kpn.nl/aesch/ Johan Huber is een van de oprichters van Judoschool Ichikan Brielle en is tweede Dan Judo.

2. Henk Steehouwer

Henk Steehouwer is ondernemer, hij heeft al vijftig jaar een eigen bedrijf. Hij bekleedt diverse bestuursfuncties, zoals bij Bewonersbelangen IJsselmonde en in het natuurbeheer.

Henk is ook kritisch betrokken bij de ontwikkelingen op het gebied van natuur- en waterbelangen; hij heeft met name veel belangstelling voor het beheer en de veiligheid van kust- en duingebied. Henk Steehouwer is al een bestuursperiode actief in het Algemeen Bestuur van Waterschap Hollandse Delta en wil graag in die functie blijven meedenken en bijsturen.

3. Marco Schurg

De veiligheid door dijken, het watersysteem en een efficiente waterzuivering zijn van een zeer groot belang voor de burgers en de bedrijven. Ook de wegen buiten de bebouwde kom zijn als taak van het waterschap van economisch groot belang. Het goed functioneren van ons waterschap tegen acceptabele kosten moet blijven gewaarborgd. Waar mogelijk het watersysteem verbeteren en schoner maken. Het waterschap dient voornamelijk te zijn gericht op bovengenoemde kerntaken.

Nieuwe ontwikkelingen die kunnen bijdragen aan de efficientie van het waterschap moeten bedachtzaam en wel overwogen worden ingevoerd. Hierbij kan worden gedacht aan grondstofterugwinning, slimme stuwen en energiebesparingen. Duurzaamheid mag echter niet worden vergeten. Het waterschap verdient zijn plaats naast Gemeente, Provincie en het Rijk. Het zorgt voor een functioneel en integraal beheer van dijken, wegen en wateren tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten.

4. Ria de Sutter-Besters

Ria de Sutter heeft in de periode van april 2010 tot september 2011 als voorzitter van de deelraad Rozenburg, bij de wateroverlast in die periode, ervaren hoe belangrijk een waterschap is dat beschikt over voldoende materieel en goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers. Dit geeft een groot gevoel van veiligheid en garantie voor "droge voeten".

In de jaren voor die deelraadsperiode was zij burgemeester van Rozenburg. Nauw overleg tussen gemeenten en waterschap op het gebied van baggeren, schone sloten en natuurvriendelijke oevers maakt het gebied van Waterschap Hollandse Delta veiliger, schoner en mooier.

5. Eimert Doedens

Eimert Doedens is afkomstig uit Oude-Tonge en was werkzaam als leraar op een VMBO-school in Rotterdam. Hij heeft grote interesse voor het waterschapswerk. Hoe zullen onze leefomstandigheden zijn over vijftig jaar; kunnen we als waterschap de regio zó inrichten dat onze kleinkinderen nog met plezier in deze Delta wonen?

6. Jaap Faber

Jaap Faber is al meer dan dertig jaar bestuurder van de Huurdersvereniging IJsselmonde (HIJ). Door de jaren heen heeft hij veel vragen van leden voorgelegd gekregen over het Waterschap. Daar ligt de oorsprong van zijn interesse voor dit oudste bestuursorgaan.

Zijn belangstelling is nu zo groot dat hij zich verkiesbaar heeft gesteld voor het Waterschap namens Hollandse Delta Natuurlijk.

Daarnaast heeft hij over eenzelfde tijdsbestek bestuurlijke ervaring opgedaan als raadslid voor de HIJ in de deelgemeente IJsselmonde, welk orgaan op 19 maart 2014 werd opgeheven.

Hij maakte in die periode deel uit van diverse commissies en werkgroepen. Hij was voorzitter van de Algemene Beroepscommissie en plaatsvervangend voorzitter van de raad.

Tot zijn pensionering was Jaap Faber werkzaam in het onderwijs. Hij is als leerkracht werkzaam geweest in het basis-, speciaal en voortgezet onderwijs. Ook heeft hij jarenlang een eigen praktijk als remedial teacher gehad.

Hij behaalde diverse akten voor het speciaal onderwijs en heeft een tijdlang de studie orthopedagogiek gevolgd.

7. Jean van der Horst

Jean van der Horst is Gedelegeerd Commissaris van enkele bedrijven die milieubesparende onderdelen aan de (petro)chemische industrie leveren. Hij is Quaestor van het Groot Kapitel, het wereldomvattend bestuursorgaan van de Internationale Sint Hubertus Orde. Hij heeft een opleiding natuurbeheer gevolgd bij o.a. Staatsbosbeheer en voelt zich tevens sterk betrokken bij de agrarische gemeenschap ten aanzien van het beleid van het waterschap.

8. Cor Buijs

Ik vind de waterschapsverkiezigen belangrijk omdat we allemaal droge voeten willen houden. Het beheren van water is daarom van groot belang.

9. Dirk-Jan Polak

Dirk-Jan Polak werkt als productontwikkelaar en procestechnoloog voor Innovative Fresh Concepts in de groenten- en fruitsector. Als schakel tussen productie en marketing werkt hij met succes aan steeds nieuwe versconcepten. Met passie voor natuurproducten zoals verse groenten en fruit staat hij dicht bij de natuur.

Wonend langs de Oude Maas in de Albrandswaard realiseert hij zich als geen ander het belang van een goed functionerend waterschap. Als vader van een zoon en drie dochters staan bovendien een veilige en duurzame leefomgeving en de toekomst daarvan hoog op zijn prioriteitenlijstje. De oprechtheid en zakelijkheid van ‘Hollandse Delta Natuurlijk’ spreken hem daarom bijzonder aan.

10. Helmich Rigter

Helmich Rigter heeft jarenlang een hoge functie bij stadion Feyenoord bekleed.

Na zijn pensionering is hij niet achter de geraniums gaan zitten maar is nog steeds actief in het bedrijfsleven als adviseur.

Hij is ook geen vreemde in de politiek. Waarom is hij kandidaat voor het Waterschap: er zijn altijd mensen nodig die voor anderen zorgen.

Hij hoopt zijn kennis, kunde en ervaring, die met vallen en opstaan zijn geleerd, te gebruiken zodat de taken van het Waterschap voor de toekomst zullen zijn gewaarborgd. Vooral verkeer (infrastructuur) en natuur hebben zijn belangstelling, waarbij geen natte voeten krijgen en schoon water vanzelfsprekend zijn.

Helmich heeft al jaren geleden afstand genomen van de zittende politieke partijen; het wordt nu tijd voor nieuwe idealistische leiders. Het was dan ook niet moeilijk om zich, op grond van het verkiezingsprogramma, onmiddellijk thuis te voelen bij “Hollandse Delta Natuurlijk”. Natuurlijk hoopt Helmich de komende verkiezingen uw steun te krijgen.

11. Jurgen Klapwijk

Jurgen Klapwijk is communicatie adviseur bij Enof, creatief communicatiebureau. Voorheen was hij directeur van de VVV’s Ouddorp en Schouwen-Duiveland. In die functie heeft hij deelgenomen aan overlegstructuren rondom de Gebiedsgerichte Aanpak Kop van Goeree en Goeree-Overflakkee (I.S.G.O.), het Zeereservaat, Delta Natuur, de Brouwersdam en de werkzaamheden bij ’t Flaauwe Werk.

12. Marinus Vos

Eerst heb ik heb acht jaar als hovenier gewerkt. In 1990 ben ik begonnen in de gemeente Ridderkerk, daar werkte ik aanvankelijk tien jaar in de groensector.
Inmiddels ben ik ongeveer veertien jaar projectopzichter civiel. Recent heb ik met Mark van Galen van het Waterschap het project Rotterdamse weg /A38 begeleid. Ik heb overigens diverse projecten gedaan met het Waterschap.

13. Wiebe Pannekoek

14. Tini Berning-van Oostveen

Tini Berning is als juriste werkzaam geweest bij verschillende gemeenten. Verder is zij aktief geweest in diverse besturen zoals de gemeenteraad Brielle, de Rijnmondraad, voorzitter Slachtofferhulp van Misdrijven Voorne-Putten en Rozenburg te Brielle, twee commissariaten bij woningcorporaties en gedurende negen jaar hoofdingeland van de waterschappen de Brielse Dijkring en Hollandse Delta. Kerntaken van het waterschap zijn droge voeten en schoon water. De belangrijkste taak van het Waterschap voor de eenentwintigste eeuw is waterbeheer. We dienen rekening te houden met zeespiegelrijzing, bodemdaling en klimaatverandering. Beveiliging van ons gebied tegen overstroming is een basisvoorwaarde. Vooral vermindering van de CO2 uitstoot, dijkversterking en dijkbewaking vindt zij belangrijk.

15. Maarten Heijndijk

Opleiding RHBS B -5jaar te Den Briel, daarna Chemisch analist A en Technisch Chemicus. Gewerkt bij Rubberfabriek Helvoet 1957 en 1958, vervolgens 21 maanden militaire dienst bij Geneeskundige Dienst. Na diensttijd (december 1960) bij Albatros Superfostaat Fabrieken in dienst getreden tot sluiting van dit bedrijf (november 2000), dat inmiddels in Finse handen was, nl. Kemira. In vrije tijd 30 jaar judoles gegeven; volledig gediplomeerd judoleraar bij JBN.

16. José van Noort

José van Noort werkt vier dagen per week als projectmedewerker facilitymanagement bij de thuiszorgorganisatie Careyn. Ze houdt zich daar onder andere bezig met projecten op het gebied van energieverlaging, duurzaamheid en milieu. De zaken rond het waterschap ook eens van de andere kant bekijken lijkt haar zeer interessant. In haar vrije tijd klust ze graag wat in huis, houdt van een goed boek en zingt in een popkoor.

17. Wim Biemond

18. Wim Middendorp

Wim Middendorp,
Geboren in Rotterdam 18 juli 1945
Zelfstandig ondernemer sinds 1982 detailhandel in consumenten elektronica.

Gevestigd in Hoogvliet al jaren actief als bestuurslid in diverse verenigingen waarvan o.a. voorzitter ondernemers vereniging winkelcentrum OudeWal.

Motivatie om de partij te steunen is om ook de kleine ondernemers het belang zien van een goed georganiseerd provinciaal bestuur en waterschappen en de bestedingen daaraan op een verantwoorde manier te spenderen.

19. Hanneke Ouwens

Sinds twee maanden woon ik in Dordrecht, de oudste stad van Nederland met een prachtige historische binnenstad. Dichtbij de natuur zoals de Dordtse en Brabantse Biesbosch en de drie grote rivieren rondom is water een belangrijke factor voor de inwoners van het eiland. Niet alleen maak ik in mijn vrije tijd graag een wandeling of fietsritje door het groen; ook wil ik mijn steentje bijdragen in het Waterschap de Hollandse Delta. Voor een veilig, droog en schoon leefmilieu.

In mijn oude woonplaats Rotterdam was ik deelnemer aan het Platform Nut voor Noord, een burgerinitiatief voor het gebied Rotterdam Noord. Het platform is opgezet om de burgers een (digitale) stem te geven over wat er leeft in de eigen wijk. Daarnaast zijn voor mij onderwerpen als duurzaamheid en slimme oplossingen voor nieuwe problemen thema’s om in het waterschap op de agenda te houden. In samenspraak met bewoners zorgen voor een waterbestendige toekomst!