Programma

Ons programma

Belangrijkste programmapunten 'Hollandse Delta Natuurlijk'.

Waterschappen zijn de oudst bestaande democratische organisaties in Nederland. Zij zijn als functionele democratie de bakermat van de algemene democratie. In de loop der eeuwen hebben zij hun bestaansrecht bewezen als bewakers van onze veiligheid. Zij zijn in de bescherming tegen het water, het beheersen van de waterkwantiteit, de waterzuivering en het streven naar waterkwaliteit dé stabiele factor in een politiek landschap waar vaak de waan van de dag heerst.

‘Hollandse Delta Natuurlijk’ (HDN) stelt zich ten doel de burgers, boeren en bedrijven (BBB) te vertegenwoordigen door een regionale bestuursvertegenwoordiging, die herkenbaar aanwezig en aanspreekbaar is binnen het gebied van waterschap Hollandse Delta,, zowel in het stedelijk als in het landelijk gebied. HDN is niet gebonden aan een landelijke politieke partij of enig andere ideologische beweging. HDN is een onafhankelijke lijst van personen, die ieder met soms eigen aanvullende programmapunten een persoonlijke campagne voeren. Deskundigheid, transparantie en integriteit zijn daarbij voor ons de uitgangspunten van ons handelen.

Hieronder volgt onze beknopte visie op een aantal belangrijke onderwerpen; ze vormt een leidraad voor de leden van de fractie van ‘Hollandse Delta Natuurlijk’. Fractieleden van ‘Hollandse Delta Natuurlijk’ functioneren in het Algemeen in de eerste plaats op basis van hun individuele deskundigheid en langdurige ervaring; op grond waarvan ze het vertrouwen van hun kiezers hebben verworven.

Speerpunten

  1. Het behoud en verbeteren van kwaliteit van het water voor multifunctioneel gebruik staat voorop
  2. De vervuilers (ook internationaal) verantwoordelijk houden en zwaarder belasten
  3. Meer voorlichting geven over het beheer om waterbewustwording te vergroten met name bij de jongeren en hun ook een stem geven bij vormen van beleid
  4. Verbinding en samenwerking zoeken met boeren, bedrijven, provincie, gemeenten en burgers  om gebalanceerd en duurzaam waterecosysteem te houden
  5. Burgers, boeren en bedrijven (BBB) weerbaar maken wanneer tekort aan water om maatregelen vraagt
  6. Wij staan voor rentmeesterschap en willen het water in onze regio beter achterlaten dan zoals wij deze hebben aangetroffen
  7. Duurzaam waterbeheer en herstel van oorspronkelijke staat om landbouw, bio diversiteit natuurbeheer en recreatie te verbeteren
  8. Bijdragen leveren aan lange termijn toekomstvisie op waterveiligheid, kwaliteit, kwantiteit, beheer, energie en duurzaamheid
  9. Omdat elke druppel telt willen wij water en bodem sturend laten zijn bij inrichting van de ruimte met  klimaatadaptieve maatregelen zoals meer groen en meer lokale regenopvang
  10. Wij willen positieve impuls geven aan de ontwikkeling van ons waterecosysteem waarbij een ieder een bijdrage levert aan de veerkracht en gezondheid van het hele waterecosysteem

Waterkwaliteit

Houdt in: Verontreiniging door onder andere gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, plastic microdeeltjes en medicijnresten. Dit is een ernstige bedreiging voor de ecologische en biologische kwaliteit van het oppervlaktewater. Waterorganismen, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek, zijn al gevoelig voor kleine concentraties medicijnresten en de plasticdeeltjes komen via de voedselketen in de mens terecht. Het afvalwater van huishoudens en bedrijven moet goed worden gezuiverd voordat het aan de natuur wordt teruggegeven.

Standpunt HDN: Nederland is het afvoerputje van Europa dus de oplossing moet worden gezocht in politieke wils- en daadkracht, internationale samenwerking en, vooral voor medicijnresten, aanpakken bij de bron c.q. bronbeleid. Meer voorlichting aan gebruikers. Eventueel ombouwen van zuiveringsinstallaties om opgeloste schadelijke stoffen te kunnen verwijderen.

Deltaprogramma

Houdt in: Het in drie stappen verschaffen van veiligheid via het voorkomen van een overstroming (preventie), duurzame ruimtelijke inrichting van ons land en organisatorische voorbereiding op het beheersen van een ramp.

Standpunt HDN: Geef waterveiligheid; waarbij voor een waterschap de eerste laag (preventie) het uitgangspunt is; naast een belangrijke adviserende rol bij duurzame ruimtelijke inrichting en rampenbeheersing. Veiligheid van onze dijken is van cruciaal belang.

Crisisbeheersing

Houdt in: Crisismanagement of crisisbeheersing is de systematische poging om organisatorische (internationale) crises te voorkomen dan wel te beheersen. Crisis met water kan zich op diverse manieren voordoen. Van te kort naar te veel water bij overstromingen. Kortom: Zorgdragen voor juiste prioriteitenstelling ten tijde van water crisis in de regio.

Standpunt HDN: Activeer overleg tussen het Waterschap en bedrijven en/of boeren om tijdens waterschaarste te voorkomen dat bedrijven en/of boeren worden afgeschakeld. Intensiveer samenwerking met gemeenten en Veiligheidsregio’s met betrekking tot overstromingsrisico’s.

Waterkringloop

Houdt in: Zorg ervoor dat water besparen en hergebruiken als prio 1 wordt gezien zodat er niet onnodig kostbaar water verloren gaat.

Standpunt HDN: Stimuleer bedrijven en boeren om de waterkringloop te sluiten. Bijvoorbeeld bij circulaire tuinbouw betekent het zuinig omgaan met water en lekken van grondstoffen, emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar water en verspilling en inefficiënties voorkomen.

Waterberging

Houdt in: Het bestrijden van wateroverlast door het aanwijzen van overloopgebieden waar overtollig water tijdelijk kan worden opgevangen.

Standpunt HDN: In sommige gevallen kan wateroverlast worden voorkomen via waterberging - na overleg met en toestemming van de eigenaren - op (meestal agrarische) percelen of natuurgebieden.

Waterkwantiteit

Houdt in: Het via gemalen, stuwen en overlaten leveren van voldoende water van de gewenste kwaliteit op het juiste moment.

Standpunt HDN: Als het om waterpeil gaat kunnen de belangen van landbouw en natuur anders zijn. Er moet telkens weer een realistische en biologisch/ecologisch verantwoorde afweging worden gemaakt welk belang prevaleert: het economisch belang of andere belangen.

De watertoets

Houdt in: De watertoets is een proces om ruimtelijke ordening en waterbeheer met elkaar te verzoenen.

Standpunt HDN: Waterschappen moeten een grotere adviserende en besluitvormende rol krijgen bij de inrichting van een gebied. Meer aandacht creëren voor ecologische watervoetafdruk bij bedrijven via vergunningsverlening door instanties.

Bouwen met de natuur

Houdt in: Het combineren van de functies water, landbouw, natuur en recreatie.

Standpunt HDN: Van een landbouwgebied kan, met behoud van de landbouwfunctie, onder bepaalde inrichting- en beheersvoorwaarden, een schitterend natuur- en recreatiegebied worden gemaakt met bijvoorbeeld een weidevogelfunctie.

Investeren in duurzame zuivering

Houdt in: Het terugwinnen van nog bruikbare stoffen en energie uit afvalwater door het ombouwen van afvalwaterzuiveringsinstallaties.

Standpunt HDN: Het terugwinnen van goed bruikbare stoffen zoals fosfaat - waarvan de wereldvoorraad opraakt - en cellulose uit toiletpapier hoort, evenals het benutten van de vrijkomende energie, weliswaar niet tot de kerntaken van het waterschap maar is een maatschappelijke noodzaak en moet dus worden gefinancierd. Eventuele positieve saldi kunnen worden gebruikt om de belastingtarieven te matigen. Betrek industrie slib bedrijven ook bij slibverwerking van afvalwaterzuivering. Stimuleer Industriële bedrijven om optimalisatie van proceswater toe te passen ter vermindering van inzet drinkwater en gezuiverd afvalwater.

Nakomen van Europese verplichtingen

Houdt in: Moeten deze verplichtingen altijd onverkort worden nageleefd?

Standpunt HDN: Europese richtlijnen hebben als doel om afwenteling van problemen tussen lidstaten te voorkomen. Om die reden moeten ze worden nageleefd. Dit hoeft niet onverkort. Het voor de vismigratie bedoelde, maar de zoetwatervoorziening bedreigende en dus voor de belastingbetaler zeer kostbare, Kierbesluit is hiervan een voorbeeld.

Internationale activiteiten

Houdt in: Wereldwijde belangstelling voor de kennis en expertise (water-governance) van waterschappen.

Standpunt HDN: Door een deskundige bijdrage te leveren aan de oplossing van mondiale watervraagstukken leveren waterschappen een belangrijke bijdrage aan de oplossing van wereldwijde problemen op hun vakgebied.

Waterschapslasten

Houdt in: Hoe moet het Europese OESO-principe 'de vervuiler/gebruiker betaalt' rechtvaardig worden toegepast.

Standpunt HDN: Door scherp begroten en het verder stroomlijnen van de organisatie worden de kosten binnen de perken gehouden en vervolgens evenredig verdeeld. Als heffer van belastinggelden is het waterschap verplicht een redelijk kwijtscheldingsbeleid te voeren. Een te geringe marge tussen inkomsten en uitgaven kan echter het uitvoeren van de kerntaken frustreren; dit moet te allen tijde worden voorkomen. Streef naar meer efficiëntie bij het Waterschap zodanig dat maximaal nut ontstaat tegen minimale kosten.

Duurzame energie.

Houdt in: Het halen van de doelstellingen op het gebied van energiebesparing en/of het zelf opwekken of importeren van 'schone', niet milieuvervuilende energie.

Standpunt HDN: Het is moeilijk de door Nederland ingezette doelstelling van 14% duurzame energie in 2020 te realiseren. Bij het bouwen van horizonvervuilende windturbineparken moet de mogelijkheid tot inspraak van de burgers en hun draagvlak voor de plannen, worden uitgebreid. De aandacht moet zich in de eerste plaats richten op onderzoek naar de mogelijkheden van, in Nederland ontwikkelde, blauwe (water)energie; in zonne- of waterkrachtenergie of de import daarvan. Zon op dak van waterschapsgebouwen moet verder uitgerold worden.

Baggerbeleid

Houdt in: Het in een meerjarige cyclus baggeren van watergangen ten behoeve van de waterkwaliteit.

Standpunt HDN: Door de verplichte Europese aanbesteding kunnen er problemen ontstaan die deze cyclus doorbreken en het beleid ernstig frustreren. Hier moet een oplossing voor worden gevonden; bijvoorbeeld door het aangaan van meerjarige contracten met ter zake kundige aannemers. Er is een extra, in het kader van de KRW verplichte, opgave van baggeren in stedelijk gebied. Voor het storten van de hier verwijderde bagger moet, o.a. in overleg met de aannemer, een goede oplossing worden gevonden.

Klimaatscenario’s

Houdt in: De weersverwachting van het KNMI over een langere tijd tijdens deze interglaciale periode.

Standpunt HDN: Na de Middeleeuwse opwarming, die de ontwikkeling van de huidige landbouw mogelijk maakte, kwam de 'kleine IJstijd' van de wintergezichten van schilder Hendrick Avercamp. Sinds ongeveer 1850 begon een nieuwe periode van opwarming die, o.a. door het smelten van ijskappen, een zeespiegelstijging veroorzaakt met grote gevolgen voor het waterbeheer. Het waterschap moet anticiperen op de klimaatscenario’s door werken zoals dijkversterkingen dusdanig uit te voeren dat die een langere tijd, bijvoorbeeld vijftig jaar, meegaan.

Draagvlak

Houdt in: Bij de uitvoering van projecten, via voorlichting en inbreng van de ingezetenen, streven naar een zo breed mogelijke betrokkenheid bij het betreffende project.

Standpunt HDN: Het is niet in het algemeen belang dat er onvrede bij de ingezetenen ontstaat over te nemen maatregelen via het vormen van actiegroepen, het indienen van lijsten met handtekeningen en andere vormen van actie. Laat risico analyse een onderdeel vormen bij de noodzakelijke prioriteitenstelling van projecten.

Natuurvriendelijke oevers

Houdt in: Een natuurvriendelijke oever wordt dusdanig ingericht dat er een ecologisch/biologisch juist evenwicht ontstaat.

Standpunt HDN: Bij een juiste inrichting wordt het geheel van de watergang betrokken: schoon water met een opeenvolging van met elkaar in biologisch evenwicht verkerende planten en dieren. Steile oevers worden onderbroken door 'uittreedplaatsen' om verdrinking van overzwemmende dieren te voorkomen.

Akkerranden

Houdt in: De eerste aan de watergang grenzende meters van het landbouwperceel worden ingezaaid met, afhankelijk van het soort perceel, verschillende akkerranden/bloemenmengsels.

Standpunt HDN: Doordat de stroken niet worden bewerkt komen er minder vervuilende stoffen in het water terecht. De stroken bieden voedsel en bescherming aan o.a. roofinsecten, waardoor tot meters uit de strook minder beschermingsmiddelen nodig zijn. De bloeiende stroken zijn bovendien een belangrijke toeristische attractie langs bijvoorbeeld fietsroutes. Het waterschap is slechts een van de financiers; bij eventueel wegvallen van financiering door andere instanties zoals de Provincie zijn de stroken helaas niet meer mogelijk. Het waterschap moet zich inspannen om deze stroken, vanwege de belangrijke combinatie van functies, te behouden.

Zoetwatergarantie

Houdt in: Het aanvoeren/beschikbaar zijn van voldoende zoet water voor peilbeheersing, beregenen, droogvallen en drinkwatervoorziening. In de Zuidwestelijke Delta komt, tijdens lage rivieraanvoer via het Spui, bij de inlaatpunten voor zoet water een periodieke, kortdurende overschrijding van de grenswaarde voor zout voor. Daarnaast is er op enkele plaatsen in het gebied sprake van zoute kwel, het omhoog komen van zout grondwater vanuit oude zoutkreken.

Standpunt HDN: De strategische aanvoerroute voor zoet water via Biesbosch, Hollands Diep en Haringvliet moet worden behouden. Handhaven van het huidige niveau van zoetwatervoorziening is hierbij de randvoorwaarde.

Zorg voor de wegen, bermen en fietspaden

Houdt in: Hollandse Delta is ook verantwoordelijk voor de aanleg, beheer en onderhoud van de wegen buiten de bebouwde kom (m.u.v. provinciale wegen en rijkswegen) en een aantal fietspaden buiten de bebouwde kom.

Standpunt HDN: Wij hechten veel waarde aan goede en veilige wegen en fietspaden (buiten de bebouwde kom) Bij de wegen horen wegsloten en bermen. De sloten zijn een waterschapstaak, mede daarom willen wij de wegen bij het waterschap houden. Daarmee kunnen we een impuls geven aan de biodiversiteit over het gehele gebied in de aangrenzende bermen en boomsingels die daarbij horen.