Onze visie

Visie

MAATSCHAPPELIJKE WAARDE VAN HET WATERSCHAP

Waterschappen zijn de oudst bestaande democratische organisaties in Nederland. Zij zijn als functionele democratie de bakermat van de algemene democratie. In de loop der eeuwen hebben zij hun bestaansrecht bewezen als bewakers van onze veiligheid. Zij zijn in de bescherming tegen het water, het beheersen van de waterkwantiteit, de waterzuivering en het streven naar waterkwaliteit dé stabiele factor in een politiek landschap waar vaak de waan van de dag heerst. 'Hollandse Delta Natuurlijk' stelt zich ten doel het draagvlak onder de bevolking te vergroten door een regionale bestuursvertegenwoordiging, die herkenbaar aanwezig en aanspreekbaar is op alle Zuid-Hollandse Eilanden, zowel in het stedelijk als in het landelijk gebied.

STRUCTUUR VAN HET WATERSCHAP

De inwoners binnen een waterschapsgebied heten ingelanden. Zij kiezen uit hun midden de hoofdingelanden, die zitting hebben in de Verenigde Vergadering (VV), het Algemeen Bestuur van het waterschap. Deze hoofdingelanden kiezen weer enkele heemraden, die samen met de Dijkgraaf het Dagelijks Bestuur (D&H) vormen. De dertig hoofdingelanden zijn verdeeld over vier categorieën: Ongebouwd (de agrarische sector), Natuur (een vertegenwoordiger van de natuurbeheerorganisaties) en Ingezetenen (de bevolking/ingelanden als geheel). De twee zetels van Ongebouwd, de vier van Bedrijfsgebouwd en de zetel Natuur zijn de ‘geborgde zetels’, zij worden altijd ingenomen door mensen vanuit respectievelijk de agrarische sector en het natuurbeheer. Alleen de zesentwintig ‘Ingezetenen’ worden via de Waterschapsverkiezingen rechtstreeks gekozen.

FUSIE

Waterschap Hollandse Delta is op 1 januari 2005 ontstaan uit een fusie van de waterschappen IJsselmonde, Goeree Overflakkee, Brielse Dijkring, Groote Waard en een deel van het zuiveringschap Hollandse Eilanden en Waarden. Door de fusie is integraal waterbeheer in het hele werkgebied mogelijk. Het waterschap is nu verantwoordelijk voor zowel waterkwaliteit en waterkwantiteit. Voor de fusie was het zuiveringsschap verantwoordelijk voor de waterkwaliteit en de waterschappen voor de kwantiteitstaken. Het waterschap kan nu efficiënter werken en ook beter samenwerken met diverse andere partners - zoals overheden, bedrijven en belangenorganisaties - in het gebied. Verder fuseren moet echter worden afgewezen omdat dan de bestuurlijke afstand tot de inwoners te groot wordt. Waterschap Hollandse Delta is een all-in waterschap en heeft daarmee de waterstaatkundige zorg op de Zuid-Hollandse eilanden. Hollandse Delta heeft ruim 600 medewerkers en de begroting bedraagt circa 231 miljoen euro in 2023. De hoofdvestiging bevindt zich in Ridderkerk.

INTREDE VAN DE POLITIEK

Sinds mensenheugenis bepalen de bewoners/ingelanden van een waterschapsgebied het beleid van het waterschap. De intrede in 2008 van de ‘oude’ landelijke politieke partijen in deze technische organisatie is, in historisch licht gezien, een feit; maar ook een feit waarmee we moeten leren omgaan. Uw belang als bewoner/ingeland van het werkgebied van ‘Waterschap Hollandse Delta’ is bij de bestaande politiek niét in goede handen. De landelijke politiek wil immers reeds lang, ondanks het feit dat het hier een niet-politiek terrein betreft, een grip krijgen op de laatste der écht democratische organisaties. Door het binnenhalen van de landelijke politiek, met het verplicht volgen van de landelijke ‘partijlijn’, zal ook de traditioneel transparante bestuurscultuur, via het ellenlang voor- en uitdragen van niet ter zake doende partijstandpunten, onder druk komen te staan. Er is in een technische organisatie als een waterschap immers minder behoefte aan moties en discussies. In een waterschap wordt ‘gewoon’ gewerkt. Dit verplicht volgen van de landelijke partijlijn betekent bovendien een regelrechte bedreiging voor de broodnodige stabiliteit van het waterschap en dus voor de veiligheid, ofwel het vege lijf, van de Ingelanden. De doelstelling die een waterschap behoort na te streven: het voor de bewoners bereiken van een zo hoog mogelijk veiligheidsniveau tegen overstromingen, een goed waterbeheer, goede en veilige wegen, een efficiënte, klant- en werknemersvriendelijke organisatie en dit alles tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten mag niet bedreigt worden. ‘Hollandse Delta Natuurlijk’ zal er, via ervaren, politiek onafhankelijke waterschapsbestuurders, er niet alleen ‘als een dijk voor staan’ dat uw waterveiligheid in de meest brede zin van het woord wordt gewaarborgd, maar ook dat dit zal gebeuren zónder onnodige verhoging van uw waterschapslasten. Het doel wordt bereikt door actieve deelname aan het Algemeen en Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hollandse Delta, in een transparante bestuurscultuur. Kort gezegd: veilige dijken, droge voeten, schoon water, goede wegen en een efficiënte, klant- en werknemersvriendelijke organisatie tegen voor de inwoners zo laag mogelijke kosten op basis van bestuurlijk draagvlak op de Zuid-Hollandse Eilanden. Hieronder volgt onze beknopte visie op een aantal belangrijke onderwerpen; ze vormt een leidraad voor de leden van de fractie van ‘Hollandse Delta Natuurlijk’. Fractieleden van ‘Hollandse Delta Natuurlijk’ functioneren in het Algemeen en in het Dagelijks Bestuur in de eerste plaats op basis van hun individuele deskundigheid en langdurige ervaring; op grond waarvan ze het vertrouwen van hun kiezers hebben verworven.

Het regenbestendig maken van tuinen en woonwijken is een groot algemeen belang. Om die reden moet het Waterschap, in nauwe samenwerking met de Gemeenten, er indien gewenst aan meebetalen.

Wat wil Hollandse Delta Natuurlijk in de komende jaren nastreven?

  • - Zoetwatergarantie voor drinkwatervoorziening, landbouw en industrie vanwege dreigende achterwaartse verzilting na de voorgenomen verdieping van de Nieuwe Waterweg.
  • - Nastreven van energieneutraliteit zonder inzet van inefficiënte windmolenparken op land.
  • - Volledig gegarandeerde veiligheid voor al onze werknemers.
  • - Het verder op orde brengen van onze gemalen en rioolwaterzuiveringsinstallaties.
  • - Het zoveel als mogelijk aanleggen van natuurvriendelijke oevers en bloemrijke akkerlanden.